دانلود مقاله

جزوه هزینه یابی

ویژگی های این محصول

نام جزوه:جزوه هزینه یابی و تحلیل هزینه

فرمت جزوه: pdf (4 جزوه)

تعداد صفحه: 73صفحه

توضیحات/بخشی از متن:

تعریف هزینه یابی استاندارد
روشکنترلیاستکهبامقایسهقیمتتمامشدهوهزینههایاستانداردبانتایجواقعی،انحرافاترابه
دستمیآورد،کاربرداینروشحسابداریمدیریتبرایمدیراندرارزیابیوبهبودعملکردخواهد
بود.

.
1شناساییهزینههایتولیدیاخدمت
2
براوردمقدارریالیهزینهباتوجهبههدف
3
ثبتعملیاتبهصورتنظامیافته
4
تهییهگزارشاتمدیریتیمبتنبرمراکزعملهزینه
5
ارائهنتایجدرقالبگزارشانحرافات

  • دانلود با بهترین سرعت سرور های سجسا توسط قدرتمندترین شرکت میزبانی وب ایران توسعه داده شده اند که می توانید بهترین سرعت دانلود مقالات را تجربه کنید.
  • پرداخت امن با درگاه سداد بانک ملی ایران مقالات خریداری شده به مدت یک ماه و سه بار متوالی معتبر و قابلیت دریافت مجدد را خواهند داشت.شروع فرایند دانلود مقاله پس از پرداخت به طور خودکار شروع خواهد شد.

۶۰۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید