دانلود مقاله

جزوه فرایند گندله سازی

ویژگی های این محصول

 

نام جزوه:جزوه فرایند گندله سازی

فرمت جزوه: pdf

تعداد صفحه: 47 صفحه

توضیحات/بخشی از متن:

مقدمه :
توليدفولاددرسطحجهانهرسالهحدود٦درصدانرژيمصرفيدنيارابهخوداختصاصميدهد.
ازصدسالقبلتاكنونمتخصصانكوششكردهوميكنندتامصرفانرژيبهازايتنتوليدفولاداز
موادآهندارطبيعيراكاهشدهند.
متخصصاناز١٠٠سالقبلدريافتهبودندكههرچهعيارآهنموادآهنداربيشترباشداولامصرف
انرژيبهازايتنتوليدفولادكاهشيافته،ثانياتوليدسربارهبهازايتنتوليدفولادكاهشيافتهوثالثا
راندمانتوليدافزايشخواهديافت.ازطرفيعيارآهندرموادطبيعيآهنداردرسطحجهانعمدتا
كمتراز٦٠درصداست.متخصصانبرايافزايشعيارآهنبهتدريجبانوآوريدرتكنولوژيتغليظ
توانستندامروزهكنسانترهايتوليدكنندكهعيارآهنآنحدود٧١درصدباشد .
جهتافزايشعيار آهنبايدموادهمراهسنگآهنراپسازاستخراجازآنجداكرد.برايافزايش
بهينهعيارآهنبهاجباربايد سنگآهناستخراجشدهراخردكرد

اكسيدهايآهن:
وستيت)FeO(-مگنتيت )Fe3O4(-هماتيت(Fe2O3)
يكيازپارامترهايمهمدرمعادنسنگآهنعيارآهنميباشدكهعيارآهن،نوعومقدار
ناخالصيهاياندرحديباشدكهامكاناستحصالآهنبصورتاقتصاديموجود باشد.حداقل عيار
مناسببرايكورهبلند40درصدبراياحياحداقل67درصدميباشد.
كشورايرانازنظرذخايرسنگآهننسبتاغنيميباشدمجموعكلذخايرومنابعايرانبيشاز3
ميلياردتنبرآوردهشدهاست..

  • دانلود با بهترین سرعت سرور های سجسا توسط قدرتمندترین شرکت میزبانی وب ایران توسعه داده شده اند که می توانید بهترین سرعت دانلود مقالات را تجربه کنید.
  • پرداخت امن با درگاه سداد بانک ملی ایران مقالات خریداری شده به مدت یک ماه و سه بار متوالی معتبر و قابلیت دریافت مجدد را خواهند داشت.شروع فرایند دانلود مقاله پس از پرداخت به طور خودکار شروع خواهد شد.

۴۵۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید