جزوه پایپینگ صنعتی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • آموزش نرم افزار مکانیکال دکستاپ

  مشخصات کلی مقاله نام مقاله: فرمت مقاله: تعداد صفحه: جزوه آموزش نرم افزار مکانیکال دکستاپ doc ورد (قابل ویرایش) 33 صفحه   بخشی از متن: اتودسک یکی از اولین شرکت‌هایی می‌باشد که با ساخت اتو کد استفاده از کامپیوتر را...

 • 0

  جزوه هزینه یابی

  نام جزوه:جزوه هزینه یابی و تحلیل هزینه فرمت جزوه: pdf (4 جزوه) تعداد صفحه: 73صفحه توضیحات/بخشی از متن: تعریف هزینه یابی استاندارد"روشکنترلیاستکهبامقایسهقیمتتمامشدهوهزینههایاستانداردبانتایجواقعی،انحرافاترابهدستمیآورد،کاربرداینروشحسابداریمدیریتبرایمدیراندرارزیابیوبهبودعملکردخواهدبود.".1-شناساییهزینههایتولیدیاخدمت2-براوردمقدارریالیهزینهباتوجهبههدف3-ثبتعملیاتبهصورتنظامیافته4-تهییهگزارشاتمدیریتیمبتنبرمراکزعملهزینه5-ارائهنتایجدرقالبگزارشانحرافات

 • 0

  مقاله آموزش دبیرخانه مرکزی

  مشخصات کلی مقاله تعداد صفحه: فرمت مقاله: نام مقاله: 88 صفحه pdf مقاله آموزش دبیرخانه مرکزی   توضیحات/بخشی از متن: دبیرخانه:  دبیرخانهیک واحد مستقل سازمانی می باشد که وظیفه اداره امور دفتری هر اداره و یا سازمانی را بر عهده...