سهم سجسا در کمک به موسسه خیره محک

532

از محل درآمد کتابخانه، در راستای کمک به کودکان سرطانی در موسسه خیره محک، به طور متوسط ۱۵ درصد به صورت مالی ۶ ماهه سایت به موسسه محک تهران پرداخت خواهدشد.

صورت مالی ۶ ماهه دوم ۹۹
درصد معین شده ۱۵%
صورت مالی ۶ ماهه اول ۱۴۰۰
۱۵%
صورت مالی ۶ ماهه اول ۱۴۰۱
۶۰%

لینک کوتاه: